BIOLOGISET REUMALÄÄKKEET


Uusi suun kautta otettava biologinen lääke hyväksytty Yhdysvalloissa nivelreuman hoitoon (Lisätty 10.11.2012)

Amerikan lääkevalvontaviranomainen FDA hyväksyi kohtalaisen vaikean – vaikean nivelreuman hoitoon uuden suun kautta otettavan biologisen reumalääkkeen tofasitinibin. Tofasitinibi estää immuunijärjestelmän solujen aktivaatiota estämällä solujen sisäisiä ns. Janus kinaaseja. Tulehdusta aiheuttavien yhdisteiden määrä elimistössä vähenee. Tofasitinibi on ensimmäinen suun kautta otetteva biologinen reumalääke. Myös tofasitinibin käyttöön liittyy hieman lisääntynyt riski saada vakavia infektioita kuten esimerkiksi tuberkuloosia. Suomeen lääke saadaan todennäköisesti vuoden 2013 aikana. Lääkettä tutkitaan aktiivisesti myös muiden reumasairauksien hoidossa.


Jälleen Biologisten lääkkeiden syöpäriskistä (lisätty 08.10.2012)

Biologisten lääkkeiden käyttöön liittyviä riskejä erityisesti syöpäriskiä on pelätty ja tutkittu siit lähtien kun biologiset lääkkeet ovat olleet käytössä. Syyskuussa ilmestyi jälleen uusi meta-analyysi aiheesta. Meta-analyysillä tarkoitetaan tutkimusta joka on tehty keräämällä ja yhdistämällä tiedot monesta muusta tutkimuksesta. Tässä meta-analyysissä oli kerätty tietoja biologisten lääkkeiden tutkimuksista niin että yhteensä mukana oli 63 eri tutkimusta 29.423 eri tutkimuksiin osallistuneiden tiedot. Uutta tutkimuksessa oli myös se että mukana olivat kaikki 9 tällä hetkellä käytössä olevaa biologista lääkettä. Tutkimuksen tulokset viittasivat siihen että biologisia reumalääkkeitä käyttävillä ei ole lisääntynyt syöpäriski ainakaan lyhyellä aikavälillä. Ainoa syöpätyyppi jonka riski oli jonkin verran lisääntynyt oli lymfooma mutta tämäkään havainto ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja voi siten johtua myös sattumasta.

Lopez-Olivo MA, ym. "Risk of malignancies in patients with rheumatoid arthritis treated with biologic therapy" JAMA 2012; 308: 898-908.


Tehoavatko TNF-salpaajat käden nivelrikossa? (lisätty 22.07.2012)

Nivelrikkoon liittyy nivelten turvotusta ja kipua. Tutkimuksessa selvitettiin voidaanko nivelrikkoa hoitaa TNF-salpaajilla (adalimumabi) samoin kuten nivelreumaa. Vuoden eurannan aikana adalimuabi ei kuitenkaan vähentänytnivelrikon oireita kuten kipua, ja jäykkyyttä. Myöskään taudin radiologinen eteneminen (eroosioiden synty) ei vähentynyt hoitoryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään. Kun analysoitiin alaryhmiä todettiin kuitenkin että eroosioita syntyi vähemmän adalimumabilla hoidetuilla sormien keskimmäisten niveliin niillä joilla nivelet olivat selvästi turvoksissa. Kaiken kaikkiaan tulokset jäivät kuitenkin ikävä kyllä vaatimattomiksi ja näyttää siltä etteivät TNF-salpaajat ole tehokas hoitokeino sormien nivelrikossa. Ann Rheum Dis 2012; 71: 891-898.


Biologisen reumalääkkeen käyttö vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (15.01.2012)

Pitkäaikainen biologisen lääkkeen etanerseptin käyttö näyttäisi vähentävän nivelreumaa sairastavilla sydän infarktin ja myös pahanlaatuisten kasvaimien riskiä. Tutkimuksessa seurattiin viide vuoden ajan etanerseptiä käyttäviä nivelreumaa sairastavia. Etanerseptiä saavilla esiintyi sydän- ja verisuonisairauksien tapahtumia (kuten sydän- ja aivoveritulppa) 11 tuhatta hoitovuotta kohden kun vertailuryhmässä niitä esiintyi 18. Ero oli tilastollisesti merkittävä. Kyseessä on rekisteritutkimus ja pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta ainakin näyttäisis siltä ettei etanerseptin käyttöön liity lisääntynyt sydän- ja verisuonisairauskien riski. Tutkimuksen tulokset julkaistiin vuotuisessa ACR reumatlogisessa kongressissa USA:ssa Arth Rheum 2011; 63 Abstract 1233


Epätavalliset infektiot ovat harvinaisia biologisia reumalääkkeitä saavilla

Biologisia reumalääkkeitä saavia varoitetaan usein riskistä saada epätavallisia nk. opportunistisia infektioita. Eli infektioita joita ei yleensä saa immuunijärjestelmä toimii normaalisti. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuinka suuri opportunistisen infektion riski TNF-salpaajia saavilla on. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi Englannin suurinta potilasrekisteriä joka on perustettu 2001. Rekisterissä on mukana yli 11.000 potilasta joita oli hoidettu jollakin TNF-salpaajalla. Tutkijat totesivat että riski saada opportunistinen infektio oli 1 infektio tuhatta henkilövuotta kohden. Eli vaikka riski TNF salpaajia saavilla on suurentunut on kokonaisriski kuitenkin suhteellisen pieni. Tulokset ovat alustavia ja ne julkaistiin Brittiläisessä kogressissa.

Galloway J, et al "Rare and opportunistic infections in patients exposed to anti-TNF therapy: results from the BSR Biologics Register" Rheumatology 2011 abstrakti


Biologiset reumalääkkeet saattavat suojata sydän- ja verisuonisairauksien riskiltä

Suuresssa ns. seurantatutkimuksessa johon osallistui yli 10.000 henkilöä todettiin että biologisten reumalääkkeiden, TNF-salpaajien, käyttöön liittyi pienentynyt riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin (sydäninfarkti, aivoinfarkti, sydänkuolema ja ohimenevävä aivoverenkierron häiriö). Tässä tutkimuksessa, toisin kuin aiemmissa tutkimuksissa, metotreksaatti ei vähentänyt sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Greenberg ym. "Tumor necrosis factor antagonist use and associated risk reduction of cardiovascular events among patients with rheumatoid arthritis" Ann Rheum Dis 2011; 70: 576


TNF-salpaajat ja Tuberkuloosin riski

Tutkimuksessa selvitettiin TNF-salpaajien käyttöön liittyvää tuberkuloosin riskiä nivelreumaa sairastavilla ja verrattiin eri TNF-salpaajien riskiä keskenään. Tutkimus oli toteutettu Britanniassa ja se perustui rekisteritietoihin. Tuberkuloosin riski näytti olevan suurempi monoklonaalisilla vasta-aineilla(adalimumabi 144 tapausta per 100.00 ja infliximabi 136 tapausta per 100.000) kuin etanerseptillä (39 tapausta per 100.000). Tuberkuloosi on harvinainen TNF-salpaajia saavilla mutta sen mahdollisuus on hyvä pitää mielessä. Ann Rheum Dis 2010;69:522–528


Biologinen lääkehoito saattaa suojata Alzheimerin taudilta

Tutkimuksessa todettiin että nivelreumaa sairastavilla jotka käyttivät TNF-salpaajia oli pienempi riski sairastua Alzheimerin tautiin. Tutkijat eivät osanneet selittää syytä havainnolle, mutta totesivat että TNF:ää on todettu selkäydinnesteessä Alzheimeirn tautia sairastavilla ja sen määrä korreloi taudin etenemiseen.Tulokset julkaistiin vuotuisessa Amerikan reumatologisessa kongressissa.

Chou R, et al "Tumor necrosis factor inhibition reduces the incidence of Alzheimer's disease in rheumatoid arthritis patients" ACR 2010; Abstract 640.


TNF-salpaajia käyttävien kuolleisuus ei eroa perinteisiä lääkkeitä käyttävien kuolleisuudesta

Tutkimuksessa selvitettiin liittyykö ns. TNF-salpaajien käyttöön lisääntynyt kuolleisuus.Tutkijat vertasivat perinteisiä reumalääkkeitä ja biologisia TNF-salpaajia käyttävien kuolleisuutta. Seuranta vuosia kertyi 50.803. Tutkimuksen perusteella TNF-salpaajia ja tavallisia reumalääkkeitä käyttävien kuolleisuudessa ei ollut eroja.

(Lunt ym. Arthritis Rheum. 2010;62:3145-53)